Вработување

“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


„Поддршка за вработување на младите луѓе”

Почетен датум: 1 декември 2016 Краен датум: 1 декември 2017 Буџет за проекто: € 1.456.721,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија Генералната цел на проектот „Поддршка за вработување на младите луѓе” е да…“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 4 Канцелариски мебел” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 16 ноември 2015 Краен датум: 14 мај 2017 Буџет на проектот: € 33.250,00 Договорна страна: Tehnokop AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 1 Информатичко – компјутерска опрема” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 октомври 2015 Краен датум: 2 април 2017 Буџет на проектот: € 336.866,00 Договорна страна: Makedonski Telekom AD Skopje Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ). Генерална цел: Да се подобри…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Лот 2 Возила” EuropeAid/136239/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јули 2015 Краен датум: 19 октомври 2016 Буџет на проектот: € 106.825,00 Договорна страна: TD-KA DIS DOO Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста…


“Договор за градба како поддршка на процесот за подобрување на операциите и услугите на АВРМ” EuropeAid/136384/ID/WKS/MK

Почетен датум: 20 јули 2015 Краен датум: 19 февруари 2017 Буџет на проектот: € 1.024.653,30 Договорна страна: VIA DOO export-import Vevcani Краен корисник: Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ) Генерална цел: Да се подобри…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд – Лот 3 Информатичко-комјутерска опрема” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 5 мај 2015 Краен датум: 2 септември 2016 Буџет на проектот: € 43.160,00 Договорна страна: Balkan Tel DOO Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ) Генерална цел: Да се подобри ефективноста и ефикасноста…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Држаниот инспекторат за труд – Лот 2 Возила” EuropeAid/135997/ID/SUP/MK

Почетен датум: 10 февруари 2015 Краен датум: 10 мај 2016 Буџет за проект: € 170.000,00 Договорна страна: MI-DA Grant Motors Краен корисник: Државен инспекторат за труд (ДИТ) Општа цел: Да се подобри ефективноста и ефикасноста…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner