Техничка помош

No Picture

Евалуација на обезбедената финансиска поддршка за реформи во доживотното учење, посебно стручното образование и обука и образование на возрасни со препораки за идна помош

  Буџет: Вкупниот буџет на проектот е  132.663 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 5 месеци Корисник: Министерство за образование и наука Партнери во имплементација: Арс Прогети СПА Конзорциум, Италија / Аркидата Срл,…


No Picture

Техничка поддршка за подготовка на тендерска документација за обезбедување на наставна опрема за стручно образование и обука – EuropeAid/132633/C/SER/multi

  Буџет: Вкупен буџет на договорот 140,756.00 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 24 месеци Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: IBF International Consulting во соработка со ATC Consultants…


No Picture

Евалуација на поддршката во областа на еднаков пристап кон квалитетно образование со препораки за идна помош и развој

  Период: Период на имплементација – 6 месеци Вкупен буџет на договорот: 118.283 EUR (глобална цена) Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: PROMAN S.A. со  B&S Europe и Lattanzio Advisory 1….


“Супервизија на договорите за градба ‘Модернизација и адаптација на центрите за социјална работа’ и ‘Поддршка на Агенцијата за вработување на РМ во имплементација на активните мерки и услуги на пазарот на труд’” EuropeAid/132633/C/SER/milti

Почетен датум: 12 мај 2015 Краен датум: 12 мај 2017 Буџет на проект: € 105.630,00 Договорна страна: ARS Progetti S.P.A. Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел: Да се подобри квалитетот…


“Поддршка за следење и контрола на операциите финансирани во ОПРЧР” MK10/IB/SO/01 TWL

Почетен датум: 24 март 2014 Краен датум: 24 ноември 2014 Буџет на проектот: € 250.000,00 Договорна страна: Министерство за социјална сигурност и труд на Република Литванија, во конзорциум со Агенцијата за централно управување со проекти…


“Обезбедување на техничка поддршка во подготовка на тендерска документација за модернизација и адаптација на Центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување на РМ” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 15 мај 2013 Краен датум: 28 февруари 2015 Буџет на проектот: € 99.323,00 Договорна страна: Cambridge Education Ltd consortium Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел: Да се постигне…


“Подготовка на тендерска документација за набавка на опрема за Центрите за социјална работа, Агенцијата за вработување и Државниот инспекторат за труд” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 11 март 2013 Краен датум: 10 март 2014 Буџет на проект: € 145.803,00 Договорна страна: HTSPE Ltd во конзорциоум со Europe Ltd Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Општа цел:…


“Времена евалуација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 & Работи за евалуација за следењее и оценка на индикатори за мерките” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 18 јуни 2011 Краен датум: 19 април 2013 Буџет на проектот: € 172.810,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


“ЕУ поддршка за подготовка на земјата за управување со Европскиот социјален фонд преку имплементација на Компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА инструментот” MK/2007/IB/SO/01

Почетен датум: 10 јануари 2011 Краен датум: 17 март 2012 Буџет на проектот: € 700.000,00 Договорна страна: Министерство за вработување и економија, Сектор за регионален развој, Влада на Финска Крајни корисници: Министерство за финансии (МФ),…


“Ревизија на постојниот Акциски план за комуникација на Оперативната програма за развој на човечките ресурси (2007-2013) и Имплементација на ревидиран Акциски план за комуникација” EuropeAid/127054/C/SER/multi

Почетен датум: 27 декември 2010 Краен датум: 27 декември 2012 Буџет за проектот: € 176.618,00 Договорна страна: ARS Progetti Spa Крајни корисници:   Оперативна структура од ИПА компонентата за равој на човечките ресурси сочинета од ЦФЦД/…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner