Социјална инклузија

“Набавка на Информатичко – компјутерска опрема за центрите за социјална работа и оперативните структури од компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА” EuropeAid/139009/IH/SUP/MK

Почетен датум: 24 август 2017 Краен датум: 22 декември 2017 Буџет на проектот: € 209.175,00 Договорна страна: AIGO Business System DOO Beograd Company Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСРи) и Оперативна структура за ИПА…


“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


“Договор за набавки за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенција за вработување на РМ (АВРМ) – Лот 2 Возила” EuropeAid/137124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 февруари 2017 Краен датум: 6 мај 2018 Буџет за проект: € 247.869,00 Договорна страна: TD KА-DIS DOOEL Export-Import Skopje Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСР) Општа цел: Да се подобри ефикасноста…


“Техничка поддршка за управување со проект и следење на грантовата шема – Поттикнување на социјално вклучување”

Почетен датум: 26 ноември 2015 Краен датум: 26 ноември 2017 Буџет на проектот: € 202.795,00 Договорна страна: ACE International Consulting, S.L. Генерална цел: Генералната цел на проектот е да обезбеди сигурна средина за ефикасна и…


“Договор за градба за адаптација и модернизација на постојната инфраструктура во избраните ЦСР” EuropeAid/136568/ID/WKS/MK

Почетен датум: 21 септември 2015 Краен датум: 20 октомври 2017 Буџет на проектот: € 1.006.298,22 Договорна страна: OZON DOOEL Skopje во конзорциоум со MGI Invest Ltd DOO Skopje и Izolacija DOO Skopje Крајни корисници: Центри…


“Унапредување на услугите за социјална вклученост” EuropeAid/135847/IH/SER/MK

Почетен датум: 15 јули 2015 Краен датум: 15 јули 2017 Буџет на проектот: € 1.366.250,00 Договорна страна: WYG International Ltd во конзорциум со ESEP Limited (UK) и WYG Consulting Ltd (HR) Крајни корисници:   Министерство за…


“Зајакнување на релевантните актери за социјална инклузија на локално ниво (фаза 2)” EuropeAid/127054/C/SER/Multi

Почетен датум: 18 март 2013 Краен датум: 18 јуни 2014 Буџет на проектот: € 179.500,00 Договорна страна: ACE International Consultants, Spain Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП) Генерална цел: Да се ​​зајакнат…


“Зајакнување на капацитетите за интеграција на жените од ранливите групи на пазарот на труд со посебен фокус врз жените од етничките заедници” EuropeAid/130455/D/SER/MK

Почетен датум: 10 септември 2012 Краен датум: 10 декември 2013 Буџет на проектот: € 477.850,00 Договорна страна: WYG International Limited во конзорциум со ESEP Limited и HCL Limited Краен корисник: Министерство за труд и социјална…


“Поттикнување социјално вклучување и инклузивен пазар на труд” EuropeAid/130207/D/SER/MK

Почетен датум: 19 декември 2011 Краен датум: 18 август 2013 Буџет на проектот: € 1.462.950,00 Договорна страна: BIT schulingceter Nfg GmbH&Co KG, Austria Краен корисник: Министерство за труд и социјална политика (МТСП), Сектор за социјална…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner