Образование

“Техничка помош за подготовка на сеопфатна стратегија за образование 2016-2020” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Период: Период на спроведување 12 месеци од 26 февруари 2016 до 26 февруари 2017 г. Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери за имплементација: АЕСА во соработка со Алтернатив консалтинг Преглед на фактите


Поддршка на модернизацијата на системот за пост-средно образование

Проектот се спроведува: 24 август 2016 г. – 24 февруари 2017 г. (времетраење: 6 месеци) Главен корисник: Mинистерството за образование и наука Проектот е финансиран од Европската унија, Инструментот за претпристапна помош (ИПА), Повеќегодишната оперативна…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner