Проекти

“Набавка на Информатичко – компјутерска опрема за центрите за социјална работа и оперативните структури од компонентата за развој на човечките ресурси од ИПА” EuropeAid/139009/IH/SUP/MK

Почетен датум: 24 август 2017 Краен датум: 22 декември 2017 Буџет на проектот: € 209.175,00 Договорна страна: AIGO Business System DOO Beograd Company Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСРи) и Оперативна структура за ИПА…


“Набавка на клима уреди за Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 4 Клима уреди” EuropeAid/138911/ID/SUP/MK

Почетен датум: 9 август 2017 Краен датум: 6 декември 2017 Буџет на проектот: € 176.525,00 Договорна страна: Excelor Holding Group OOD Крајни корисници: Центри за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата…


“Договор за набавка за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување (АВРМ) – Лот 1 Канцелариски мебел” EuropeAid/135124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 21 јуни 2017 Краен датум: 18 декември 2017 Буџет на проектот: € 104.081,00 Договорна страна: Arsu Ofis Mobilyaları metal işleri orman űrűnleri inşaat nakliyat tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi Крајни корисници: Центри…


“Техничка помош за подготовка на сеопфатна стратегија за образование 2016-2020” EuropeAid/132633/C/SER/multi

Период: Период на спроведување 12 месеци од 26 февруари 2016 до 26 февруари 2017 г. Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери за имплементација: АЕСА во соработка со Алтернатив консалтинг Преглед на фактите


No Picture

Евалуација на обезбедената финансиска поддршка за реформи во доживотното учење, посебно стручното образование и обука и образование на возрасни со препораки за идна помош

  Буџет: Вкупниот буџет на проектот е  132.663 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 5 месеци Корисник: Министерство за образование и наука Партнери во имплементација: Арс Прогети СПА Конзорциум, Италија / Аркидата Срл,…


No Picture

Техничка поддршка за подготовка на тендерска документација за обезбедување на наставна опрема за стручно образование и обука – EuropeAid/132633/C/SER/multi

  Буџет: Вкупен буџет на договорот 140,756.00 € (глобална цена) Период: Период на имплементација – 24 месеци Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: IBF International Consulting во соработка со ATC Consultants…


“Договор за набавки за зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа (ЦСР), Државен инспекторат за труд (ДИТ) и Агенција за вработување на РМ (АВРМ) – Лот 2 Возила” EuropeAid/137124/IH/SUP/MK

Почетен датум: 6 февруари 2017 Краен датум: 6 мај 2018 Буџет за проект: € 247.869,00 Договорна страна: TD KА-DIS DOOEL Export-Import Skopje Краен корисник: Центри за социјална работа (ЦСР) Општа цел: Да се подобри ефикасноста…


No Picture

Евалуација на поддршката во областа на еднаков пристап кон квалитетно образование со препораки за идна помош и развој

  Период: Период на имплементација – 6 месеци Вкупен буџет на договорот: 118.283 EUR (глобална цена) Корисник: Министерство за образование и наука (МОН) Партнери во имплементацијата: PROMAN S.A. со  B&S Europe и Lattanzio Advisory 1….


Трета програма на грантови “Социјална инклузија и вработување на локално ниво” EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Активностите финансирани во рамките на оваа програма на грантови се насочени да придонесат за подобрување на пристапот до вработување и подобрување на можностите за вработување, како и за зголемување на учеството на лицата во социјален…


„Поддршка за вработување на младите луѓе”

Почетен датум: 1 декември 2016 Краен датум: 1 декември 2017 Буџет за проекто: € 1.456.721,00 Договорна страна: Агенција за вработување на Република Македонија Генералната цел на проектот „Поддршка за вработување на младите луѓе” е да…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner