Грантова шема 3

Трета програма на грантови “Социјална инклузија и вработување на локално ниво” EuropeAid/136315/ID/ACT/MK

Активностите финансирани во рамките на оваа програма на грантови се насочени да придонесат за подобрување на пристапот до вработување и подобрување на можностите за вработување, како и за зголемување на учеството на лицата во социјален…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner