Грантова шема 2

Втора програма на грантови “Поттикнување социјална инклузија” EuropeAid/135012/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови е поддржана во рамки на ОП РЧР Приоритетната оска 3 “Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд”. Активностите финансирани во рамките на оваа програма треба да придонесат за зголемување…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner