Грантова шема 1

Прва програма на грантови “Подобрување на потенцијалите за вработување на жените од етничките заедници на пазарот на труд” EuropeAID/130248/M/ACT/MK

Оваа програма на грантови поддржана во ОП РЧР Приоритетната оска 3 Социјално вклучување – Промовирање на инклузивен пазар на труд или поконкретно, Мерката 3.2 – Интеграција на етничките заедници. Таа имаше за цел олеснување на…


Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner