Брошура „Поттикнување социјална инклузија“

Помошта од ЕУ, обезбедена преку Компонентата за развој на човечките ресурси, има за цел да придонесе кон исполнување на планираните реформи во областите вработување и социјална инкузија во насока за понатамошно стекнување со членство во ЕУ.

Брошурата „Поттикнување социјална инклузија” е приказ на значителен дел од проектите финансирани во рамки на двете програми на грантови „Поттикнување социјална инклузија” и „Социјална инклузија и вработување на локално ниво”.

Презентираните проекти и области на финансирање во брошурата се дадени преку посебни технички детали и потенцирање на резултатите со кои се даваат подобри можности за унапредување на вклученоста на жените и лицата со попречености во неполна положба на пазарот на труд и за другите маргинализирани лица и групи во општеството.

ENG Brochure

MKD Brochure

ALB Brochure

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner