Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија

На 21.11.2017 година, започна промотивната кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија и презентација на завршните активностите во областа вработување од Повеќегодишната оперативна програма за развој на човечките ресурси 2007-2013, финансиски поддржана од Европската унија.

Во рамките на настанот се промовираа спроведените активности и постигнатите резултати од Третиот директен грант „Поддршка на вработувањето на младите луѓе“, имплементиран од страна на Агенцијата за вработување и финансиски поддржан преку ИПА компонента 4. Настанот беше можност да се споделат искуства од проектите поддржани преку ЕУ во областа вработување и пазар на труд, кои се основа за идните активности во насока на намалување на невработеноста и унапредување на состојбите на пазарот на труд.

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner