Стратешки приоритети

Во рамката на Оперативната програма за развој на човечкит ресурси за периодот 2007-2013 година се дефинирани четири стратешки приоритети. Приоритетите се базирани на СВОТ анализа, социо-економска анализа и утврдените национални стратешки и конкретни цели.

Приоритетна оска 1: Вработување – Привлекување и задржување на повеќе луѓе на пазарот на трудот

Целта е да се модернизираат и унапредат услугите што ги дава Агенцијата за вработување и да се развијат и спроведат подобри активни пристапи за решавање на проблемите на пазарот на трудот.

Приоритетна оска 2: Образование и обука – Инвестирање во човечки капитал преку подобро образование и обука

Целите на оваа приоритетна оска се модернизација на системот за образование и обука, вклучувајќи го развојот и вклучувањето на претприемништвото, како предмет во образованието, со цел да се подобри прилагодливоста кон потребите на пазарот на трудот и промовирање на доживотното учење. Освен тоа, со овој приоритет ќе се обезбеди еднаков пристап до квалитетно образование на сите, без оглед на етничкото потекло.

Приоритетна оска 3: Социјално вклучување – Промовирање на вклучувачки пазар на трудот

Оваа приоритетна оска треба да го забрза социјалното вклучување во насока на интеграција на ранливите групи на пазарот на трудот, меѓу другото и преку обука на професионалци и волонтери за социјално вклучување, подобрување на врските помеѓу сите партнери и зајакнување на капацитетот на граѓанското општество во насока на обезбедување на квалитетна социјална помош.

Приоритетна оска 4: Техничка помош

Целта е постигнување на ефикасна имплементација, мониторинг, евалуација и верификација на трошоците предвидени со Оперативната програма, како и поддршка на подготвителните активности за идно управување со Европскиот социјален фонд.

ОПРЧР Стратешки приоритети приказ ЕНГ

ОПРЧР Стратешки приоритети приказ МКД

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner