Преглед

ПОВЕЌЕГОДИШНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013

Повеќегодишната оперативна програма “Развој на човечките ресурси” (во понатамошниот текст: ОП РЧР) на Република Македонија е документ за имплементација на националните и европските стратешки приоритети, подготвен во согласност со новиот Инструмент за предпристапна помош (ИПА) воспоставен со Регулативата  бр. 1085/2006 (EЗ) на Советот од 17 јули 2006 година. Таа претставува рамка на средства кофинансирани преку Инструментот за претпристапна помош и националниот буџет за програмскиот период 2007-2013 година, со три програмски рамки со финансиски навестувања за периодите 2007-2009, 2010-2011 и 2012-2013 година, за целата територија на земјата.

Стратешка цел на ИПА компонентата за развој на човечките ресурси е да се поттикне развојот на човечките ресурси, особено преку подобрување на квантитетот и квалитетот на човечкиот капитал, што води кон повеќе и подобри работни места, повисок раст и развој и поголема национална конкурентност на меѓународно ниво.

Целта на Оперативната програма “Развој на човечките ресурси” е дефинирана врз основа на социо-економска анализа на полето на развојот на човечкиот капитал и вклучува стратегија за дефинирање на приоритетите и целите, како и опис на приоритетите и мерките. Таа е насочена кон надминување на следниве утврдени слабости:

  • Ниска вработеност и висока невработеност, особено долгогодишна невработеност;
  • Зголемување на невработеноста на загрозените групи на пазарот на труд (етничките заедници кои не се мнозинство во земјата (во понатамошниот текст “етнички заедници“), жените, лицата со посебни потреби, младите и постарите лица) и нивната изложеност на социјално исклучување;
  • Несовпаѓање помеѓу релевантните образовни профили и потребите и побарувањата на пазарот на трудот;
  • Рано напуштање на училиштето, високо ниво на неписменост меѓу возрасните;
  • Ниско ниво на финансирање на активните политики за вработување.

ИПА компонентата за развој на човечки ресурси ја поддржува Република Македонија во развојот на политиките, како и во подготовката на имплементацијата и управувањето на кохезионата политика на Советот, а особено на Европскиот социјален фонд.  Компонентата за развој на човечки ресурси од повеќегодишен индикативен плански документ 2007-2009 дава три приоритети:

  • Вработување – Привлекување и задржување на повеќе луѓе на пазарот на труд;
  • Образование и обука – Инвестирање во човечки капитал преку подобро образование и обука;
  • Социјално вклучување – Промовирање на вклучувачки пазар на труд.

Има два повеќегодишни документа за програмирање во областа на компонентата за развој на човечки ресурси: Стратешка кохерентна рамка и самата ОП РЧР. И двата документа ги покриваат трите области за интервенција за периодот 2007-2013: вработување, образование и обука и социјално вклучување.

Оперативната програма “Развој на човечките ресурси” 2007-13 беше подготвена од Министерството за труд и социјална политика (МТСП) и Министерството за образование и наука (МОН) во тесна соработка со сите релевантни агенции и институции, вклучувајќи ги и социјалните партнери и невладините организации. Активното учество на сите засегнати страни, осигурува сопственост и обврзаност кон програмата, како неизбежен услов за успешна имплементација.

Оперативната програма се имплементира преку децентрализиран менаџмент, а управувана преку оперативна структура воспоставена во рамките на Министерството за финансии. Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование и наука, кои се одговорни институции за програмирање и техничка имплементација на Програмата. Помошта во рамки на компонентата за развој на човечки ресурси се имплементира по завршувањето на акредитацијата на националната ИПА структура.

ОПРЧР 2007-2013

ОПРЧР 2007-2013 Прва ревизија

ОПРЧР 2007-2013 Втора ревизија

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner