Оперативна структура

Во спроведувањето на помошта согласно со прописите за ИПА, Европската комисија го пренесе овластувањето на Република Македонија за управување со Оперативната програма за развој на човечките ресурси 2007-2013 на 16.10.2009 на Оперативната структура за ИПА компонента IV, притоа задржувајќи ја целокупната крајна одговорност за општото извршувањето на буџетот. Ова децентрализирано управување, опфаќа спроведување тендерски постапки, склучување договори и плаќања за Компонентата на ИПА за Развој на човечките ресурси.

Оперативната структура за ИПА компонента IV ја сочинуваат телата формирани во следните институции:

 • Сектор за централно финансирање и склучување на договори како централна оперативна структура формиран во Министерството за финансии, со кој раководи Раководител на Оперативната структура;
 • Одделение за координација и имплементација на ИПА компонента IV и Одделение за мониториг и евалуација за ИПА компонента I и IV во Министерство за труд и социјална политика, со кои раководи назнален ИПА координатор и се одговорни за спроведување на активностите во рамки на Приоритетните оски 1 и 3;
 • Одделение за координација и имплементација на ИПА компонента I и IV и Одделение за мониториг и евалуација за ИПА компонента I и IV во Министерство за образование и наука, со кои раководи назнален ИПА координатор и се одговорни за спроведување на активностите во рамки на Приоритетните оска 2.

Оперативната програма за компонентата за развој на човечки ресурси на ИПА e биде раководена и спроведена од Оперативната структура, која во согласност со член 28 од Регулативата за спроведување на ИПА ќе биде одговорна за следниве функции:

 1. подготовка на годишни или повеќегодишни програми;
 2. следење на програмата и водење на работата на Секторскиот комитет за надзор како што е предвидено во член 59, особено со обезбедување на документи потребни за следење на квалитетот на спроведувањето на програмите;
 3. подготовка на секторски годишни и конечни извештаи за спроведување предвидени во член 61 (1) и по нивното разгледување од страна на Секторскиот комитет за надзор, нивно поднесување до Комисијата, до Националниот ИПА координатор и до Националниот координатор за авторизација;
 4. осигурување дека проектите за финансирање се избрани и одобрени во согласност со критериумите и механизмите кои се применливи на програмите, и дека истите се усогласени како со националните така и со правилата на заедницата;
 5. воспоставување на постапки за да се осигури чување на сите документи потребни да се осигури соодветна ревизорска трага, во согласност со член 20;
 6. утврдување на тендерски постапки, постапки за доделување на грантови, последователното склучување на договори и исплата, како и побарување на средства од крајниот корисник;
 7. осигурување дека сите тела вклучени во спроведувањето на проектите имаат посебни сметководствени системи или посебна сметководствена кодификација;
 8. осигурување дека националниот фонд и националниот кооридинатор за авторизација ги добиваат сите потребни информации за постапките и одобрувањата кои се вршат во врска со трошоците;
 9. воспоставување, одржување и ажурирање на системот за поднесување на извештаи и информации;
 10. вршење на верификации за осигурување дека пријавениот трошок е всушност направен во согласност со применливите правила, производите или услугите се извршени во согласност со одлуката за одобрување и дека барањата за плаќање од крајниот корисник се коректни. Овие верификации ги опфаќаат административните, финансиските, техничките и физичките аспекти на проектите, како што е соодветно;
 11. осигурување на внатрешна ревизија на неговите составни тела;
 12. осигурување за пријавување на какви било нерегуларности;
 13. осигурување согласност со барањата за доставување на информации и објавување.

Графички приказ – Оперативната структура за ИПА компонента IV

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner