Контакт

Министерство за финансии
Сектор за централно финансирање и склучување на договори
Ул. Даме Груев 12
1000 Скопје, Република Македонија

Министерство за труд и социјална политика
Ул. Даме Груев 14
1000 Скопје, Република Македонија

Министерство за образование и наука
Ул. Св. Кирил и Методиј 54
1000 Скопје, Република Македонија

Exam: fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner fidget spinner